รายชื่ออดีต นายกสมาคม

 1. คุณเจียง แซ่เอี้ยว (คุณบุญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์)สมัยที่ 01 พ.ศ. 2511-2512
 2. คุณจิระ จิระมานะพันธ์ สมัยที่ 02 พ.ศ. 2513-2514
 3. คุณประทีป ไกรวิทย์์ สมัยที่ 03 พ.ศ. 2515-2516
 4. คุณประทีป ไกรวิทย์์ สมัยที่ 04 พ.ศ. 2517-2518
 5. คุณจิระ จิระมานะพันธ์ สมัยที่ 05 พ.ศ. 2519-2520
 6. คุณมานะ มงคลขจิต สมัยที่ 06 พ.ศ. 2521-2522
 7. คุณจิระ จิระมานะพันธ์ สมัยที่ 07 พ.ศ. 2523-2524
 8. คุณมานะ มงคลขจิต สมัยที่ 08 พ.ศ. 2525-2526
 9. คุณมานะ มงคลขจิต สมัยที่ 09 พ.ศ. 2527-2528
 10. คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ สมัยที่ 10 พ.ศ. 2529-2530
 11. คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ สมัยที่ 11 พ.ศ. 2531-2532
 12. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ สมัยที่ 12 พ.ศ. 2533-2534
 13. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ สมัยที่ 13 พ.ศ. 2535-2536
 14. คุณสรรชัย สินพูนภักดิ์ สมัยที่ 14 พ.ศ. 2537-2538
 15. คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ สมัยที่ 15 พ.ศ. 2539-2540
 16. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ สมัยที่ 16 พ.ศ. 2541-2542
 17. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ สมัยที่ 17 พ.ศ. 2543-2544
 18. คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ สมัยที่ 18 พ.ศ. 2545-2546
 19. คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ สมัยที่ 19 พ.ศ. 2547-2548
 20. คุณวิชิต วิษณุทันต์ สมัยที่ 20 พ.ศ. 2549-2550
 21. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ สมัยที่ 21 พ.ศ. 2551-2552
 22. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ สมัยที่ 22 พ.ศ. 2553-2554
 23. คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์   สมัยที่ 23  พ.ศ. 2555-2556
 24. คุณวิเชียร   ตั้งธรรมสถิตย์   สมัยที่ 24  พ.ศ. 2557-2558