บัตรสมาชิกสมาคมรุ่นใหม่

เรียนสมาชิก สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ทุกท่านครับ

บัตรสมาชิกสมาคม รุ่นใหม่ สมาคมส่งมาให้ท่านทาง EMS พร้อมเอกสารการประชุมใหญ่ member_card

ถึงแล้วให้ติดรูปและเคลือบเองนะครับ บัตรนี้จะมีรหัส บาร์โค๊ด ซึ่งใช้ในการลงทะเบียนประชุมใหญ่ครั้งนี้ ซึงมางสมาคมฯ ได้ใช้ระบบคอมพิ้วเตอร์ เข้ามาช่วยในการลงทะเบียนได้รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำขึ้น อย่าลืม นะครับครั้งนี้มีวาระการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ แทนกรรมขุดปัจจุบันซึ่งจะครบวาระในปีนี้ ด้วย
โดยสมาคมฯ ได้กำหนดวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 12.30น. เป็นต้นไป ณ ที่โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล รัชดา