ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ

 

ตามที่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอเชิญสมาชิกสามัญสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

สมาคมฯ ขอแจ้งขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาทำการสมาคมฯ (เวลาทำการ 8.30 18.00 น หยุดวันเสาร์ และอาทิตย์)

 

แจ้งประกาศ สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ เปิดทำการในวันหยุด 3 วัน

 

ามที่สมาคมได้แจ้งแก่สมาชิกสามัญ เรื่องขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 25   ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 (ในเวลาทำการสมาคมฯ) นั้น

  มีสมาชิกได้แจ้งความประสงค์จะมาสมัครฯ ในวันหยุดทำการสมาคมฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ทางสมาคมฯ จึงได้เปิดทำการในวันหยุด 3 วัน โดยเปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2559  เวลาทำการ 8.30-18.00 น

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ