Happy New Year 2010

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่วิตกห่วงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า
และแสดงออกโดยประการต่างๆ จากใจจริง ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วย และมีความสุขสวัสดี ความสุขสวัสดีนี้ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญา ในการประพฤติตัวปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ชาวไทยทุกคน ได้ตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ที่จะประพฤติตัวปฏิบัติงานให้เต็มกำลังความสามารถ
โดยมีสติรู้ตัวและปัญญารู้คิดกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ จะคิดจะทำสิ่งใด ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง
Continue reading

ตัวแทนสมาคมฯ เดินทางเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่และขอบคุณบริษัท ห้าง ร้าน

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่
คุณสันติพงศ์ ประทีปสว่างวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ นายกสมาคมฯ
คุณสุเมธ งามศิลปะเสถียร อุปนายกฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน เลขาธิการสมาคมฯ
และ
คณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพได้เดินทางเข้าสวัสดีใหม่และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการกิจกรรมโฟโต้แฟร์ 2009
พร้อมมอบกระเช้าผลไม้ และโฟโต้บุ๊ครวมภาพงานโฟโต้แฟร์ 2009 แก่บริษัทห้างร้าน Continue reading

ขอเชิญสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 22

9 ธันวาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สมัยที่ 22 ปีบริหาร 2553-2554
เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งไฟล์ word
ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งไฟล์ Pdf
Continue reading