การติดประดับเครื่องหมายบ่าอินทรธนู (แก้ไขใหม่)

การติดประดับเครื่องหมายบ่าอินทรธนู (บ่าแข็ง)

ของโครงสร้างชั้นงานและประเภทตำแหน่งใหม่ (แบบแท่ง)

1) ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับดังนี้

                1. ระดับปฏิบัติงาน (บ่าอินทรธนู 2 ดอก)

                2. ระดับชำนาญงาน (บ่าอินทรธนู 3 ดอก)

                3. ระดับอาวุโส (บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)

                 4. ระดับทักษะพิเศษ (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)

2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังนี้ 

               1. ระดับปฏิบัติการ (บ่าอินทรธนู 3 ดอก)

                2. ระดับชำนาญการ (บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)

                 3. ระดับชำนาญการพิเศษ (บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)

                 4. ระดับเชี่ยวชาญ  (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)

                5. ระดับทรงคุณวุฒิ (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)

3) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังนี้

                1. ระดับต้น (บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)

                 2. ระดับสูง (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)

4) ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังนี้

               1. ระดับต้น  (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)

               2. ระดับสูง (บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่) หรือ (บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน)

 

(บ่าอินทรธนู 2 ดอก)

  

(บ่าอินทรธนู 3 ดอก)

  

(บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษ เดิม)

(บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์)

(บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่)

(บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน) 

 

สายด่วนเรื่องต่างๆ ติดต่อสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

   สายด่วนเรื่องต่างๆ โดย กรรมการสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

 

1. ธุรกิจ Lab สี และกฏหมาย

โดย คุณวิเชียร  ตั้งธรรมสถิตย์

โทร 081-8032444 

 

2. การถ่ายภาพหมู่กล้องหมุน

โดย คุณวสันต์  มงคลลาภกิจ

โทร 02-6291141-2

email : [email protected] 

 

3. การถ่ายภาพชุดข้าราชการ ชุดครุยและเครื่องหมายต่างๆ

โดย คุณกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ

โทร 089-2222144 

 

4. ธุรกิจกรอบรูปและอุปกรณ์

โดย คุณวิวัฒน์ จันทร์จารุวงศ์

โทร 02-2412900 

 

5. การถ่ายภาพประกวด ภาพงานพิธีต่างๆ 

โดย คุณชาญ  วงศ์วิศวะกร

โทร 089-4444730 

 

6. ธุรกิจ กราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์

โดย คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน 

โทร 02-7140644 , 089-0551022

email : [email protected] 

 

7. การถ่ายภาพวิวาห์

โดย คุณประดิษฐ์  บูรณะพิมพ์

โทร 086-3441334

email : [email protected] 

 

 

8. การใช้กล้องดิจิตอล

โดย คุณรักเกียรติ ธนกิจลีลาเจริญ

โทร 089-4884425 

   9. เรื่องคอมพิวเตอร์

โดย คุณณัฐมันท์ ภูยาทิพย์ 

โทร 081-9122805 

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เสน่ห์ศาลฏีกา มุมมองผ่านเลนส์”

เงื่อนไขการประกวดภาพถ่ายอาคารที่ทำการศาลฎีกา

1) ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายอาคารศาลฎีกา ซึ่งสื่อแสดงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม ความยุติธรรมและประวัติศาสตร์ในเวลาและมุมมองต่างๆ โดยมีอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบหรือองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วยได้

2) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำ ขนาดด้านกว้าง 12 นิ้ว  ด้านยาว 18 นิ้ว   ซึ่งถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล และสามารถอัดขยายจากต้นฉบับที่เป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ฟิล์มสไลด์ หรือถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล โดยผู้ส่งเข้าประกวดสามารถตกแต่งภาพได้บ้าง แต่ต้องไม่ผิดไปจากความเป็นจริง

3) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องลงทะเบียนสมัครก่อนส่งภาพเข้าประกวด โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ และมีสิทธิส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องส่งมอบฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับที่บันทึกลงแผ่น CD ซึ่งมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล เป็น TIFF file พร้อมภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดให้ผู้จัดการประกวด

4) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องติดบนการ์ดแข็งสีดำ กำหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว ด้านหลังระบุชื่อ-นามสกุลผู้ถ่ายภาพเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ

5) ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทำผิดเงื่อนไขข้างต้น ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัล

6) คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

7) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดคนหนึ่งมีสิทธิรับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศเพียงรางวัลเดียว และมีสิทธิรับรางวัลชมเชยด้วยได้ และผู้ส่งภาพเข้าประกวดคนหนึ่งมีสิทธิได้รับรางวัลชมเชยหลายรางวัล ทั้งนี้ รางวัลเงินสดต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

8) ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและผู้จัดการประกวดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดคงมีธรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 คือ  มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป

9) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคน จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วคืน

10) ข้าราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลยุติธรรม ไม่มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด

จุดกำหนดในการถ่ายภาพ

จุดที่กำหนดสำหรับให้ผู้เข้าประกวดถ่ายภาพอาคารที่ทำการศาลฎีกา จะเป็นบริเวณภายนอกอาคารศาลฎีกาทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 5 จุด เช่น

1)  บริเวณด้านหน้าอาคารศาลฎีกา

2)      บริเวณด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรม

3)      จุดมองจากด้านคลองคูเมือง

4)      จุดมองจากด้านถนนหับเผยมายังอาคารศาลฎีกา

5)      บริเวณรอบอาคารศาลฎีกา ณ จุดโรงจอดรถยนต์

รางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ                           1        รางวัล    เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลของประธานศาลฎีกา 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1             1        รางวัล    เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลของรองประธานศาลฎีกา คนที่ 1 

3)      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2            1        รางวัล               เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลของรองประธานศาลฎีกา คนที่ 2

4)      รางวัลชมเชย                            20      รางวัล     เงินสด รางวัลละ 3,000 บาท      พร้อมใบประกาศเกียรติคุณของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม   

ขั้นตอนในการดำเนินการ

1) ลงทะเบียนสมัคร                          ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2552         

2) เข้าถ่ายภาพในบริเวณศาลฎีกา        ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2552

3) ระยะเวลาการส่งภาพ                    ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2552

4) ประกาศผลการประกวด                 วันที่ 9 เมษายน 2552

5) มอบรางวัล                                วันที่ 21 เมษายน 2552

การเตรียมตัวสำหรับผู้สมัคร

ขั้นตอนที่ 1

          ยื่นใบสมัครที่  สำนักงานศาลยุติธรรม  อาคารศาลอาญา  ชั้น 3  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพโทรศัพท์  0  2541  2328,  0  2541  2186,  08  4360  1927  ขอรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัคร หรือ  Download   จากเว็บไซต์    http://www.coj.go.th/   ในวันและเวลาราชการเอกสารประกอบการสมัคร -          ใบสมัคร  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว  ผู้สมัครจะได้รับบัตรอนุญาตเข้าถ่ายภาพในบริเวณศาลฎีกาซึ่งนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ศาลฎีกาเพื่อขอเข้าไปถ่ายภาพในบริเวณศาลฎีกา  

ขั้นตอนที่ 2

          ผู้สมัครเข้าไปถ่ายภาพในบริเวณศาลฎีกาได้ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 25 มีนาคม 2552   ตามเงื่อนไขที่เลขานุการศาลฎีกากำหนด 

ขั้นตอน 3

          ส่งฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับที่บันทึกลงแผ่น  CD  เป็น  TIFF file  พร้อมภาพที่ส่งเข้าประกวด     ณ สถานที่รับสมัคร  ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 30 มีนาคม  2552 

ขั้นตอนที่ 4

          ประกาศผล ทางเว็บไซต์  http://www.coj.go.th/  และสถานที่รับสมัคร                       ในวันที่ 9 เมษายน 2552                

ขั้นตอนที่ 5

          มอบรางวัล  ในวันที่ 21 เมษายน 2552    อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ     ศาลยุติธรรม  ชั้น 7  ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพ  โดยกำหนดการจะแจ้งภายหลัง  

หมายเหตุ  สำหรับภาพที่คณะกรรมการตัดสินคัดเลือก 100 ภาพสุดท้าย ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับสมุดภาพ คนละ 1 เล่ม